Färg, Form, Nummer

Hexagon

hexagon, en form med 6 sidor Hexagon, en form med sex sidor

Geometri handlar om rymdegenskaper som är relaterade till figurers avstånd, form, storlek och position. En hexagon är en sexsidig figur. Det numerologiska värdet av vinklarna är 720⁰, 120⁰ och 60⁰.  Numerologiskt värde är 7+2=9, 1+2=3, 60=6. Det är 3, 6, 9.

Om du bara visste betydelsen för 3, 6 och 9, skulle du ha nyckeln till universum.
– Nikola Tesla 

Hexagon

Bin är en intilligent arkitekt

Honungskakan är den fantastiska arkitekturen byggda av bin. Det kan vara svårt att förstå naturens magi när det gäller former. Men Bina är intelligenta arkitekter och vet att de sexkantiga cellerna är en symbol för struktur, ordning och ger enorm styrka som kan klara stora vikter. Det är energimässigt fördelaktigt och de slösar minsta mängden av materiella resurser. Hexagonen är en användbar form eftersom den passar perfekt ihop.

Numerologi

Nummer och bokstäver

Numerologi för att skapa en större förståelse. Många liknar numerologi med astrologi. I astrologin studerar man samband mellan planeter och inom numerologin är det personer födelsenummer och även bokstävernas samband som gör att man kan tolka dem.

Färg och vibration

CHAKRASYSTEMET

Chakra betyder spinnande hjul av energi,

De hormonella körtlarna är kopplad till chakrana. Dom fungerar som omkopplare, transformatorer, av själens fina energi till en grövre energi ut i kropens organ.

Man kan likna kroppen vid en dykardräkt. På land är den väldigt klumpig och svår att hantera. Men i vattnet är den smidigare och den är absolut nödvändig för att kunna stanna tillräckligt länge nere på djupt vatten.

Själen kan inte leva på jorden utan kroppens skyddande hölje.

Det finns sju chakran, 7 planeter, och varje chakra har sin färg, regnbågens sju färger, en form, och är kopplad till en hormonell körtel.

Har det blivit en störning i chakrasystemet påverkas de hormonella körtlarna och ger oss olika typer av symptom.

TANKAR

Först får vi en tanke.
Så får vi en bild.
Sedan gör vi en handling.

Tankar omvandlas i kroppen till fysiska materiella substanser, till NEUROPEPTIDER.

Neuropeptider är en grupp ämnen, verksamma som signalsubstanser i Centrala Nervsystemet.
Peptid är en grupp organiska föreningar av två eller flera aminosyror, hit hör flera signalsubstanser.
Signalsubstans är ett ämne som har förmåga att stimulera en cell till aktivitet i någon form.

En del peptider har uppstått genom spjälkning av samma ursprungliga peptidkedja t ex endorfinerna som är knuten till smärtupplevelser.
Betalipotropin, ett ämne från hypofysens framlob, som bl a påverkar fettomsättningen.

Neuropeptider är de kemiska substanser som frisätts av känslorna-tankarna som omsätts i materia. Känslorna finns nerlagda i kroppen och samverkar med celler och vävnader. Ibland reagerar kroppen känslomässigt och bildar "känslomässiga substanser" redan innan hjärnan har noterat att något har hänt.
Den känslomässiga energin omvandlas till materia.

Varje tanke fortplantar sig ner genom det biologiska systemet och ger en fysisk reaktion. Rädsla aktiverar alla system och vi blir försvarsberedda medan en kärleksfull tanke får hela systemet att slappna av.
En del tankar är meningslösa och ger inga signaler till kroppen, men varje medveten eller omedveten tanke ger upphov till en fysisk reaktion.

Negativa tankar samlas i kroppen som ett gift!

VIBRATIONER

Frekvens, signal, energi, kraft, magnetfält.

Kvantfysikerna har bevisat att själva grundvalen för livet är vibrationer. Människans DNA vibrerar med en frekvens av 52 till 78 gigahertz. En cell kan rymma 30 megabit i minne. Energin har sin individuella vibrationsfrekvens. Varje cell, varje organ, varje människa vibrerar på sin individuella frekvens

Innan en människa har utvecklat en fysisk sjukdom har hon varit trött, energilös och deprimerad, känt att kroppen förlorat kraft. Varje organ vibrerar på sin frekvens och ett sjukt organ förändrar sin frekvens, det är dessa förändrade vibrationer en intuitiv människa förnimmer.

Man kan säga att människans kropp är sammansatt av grövre och finare energimönster. Här kommer också läran om de fem elementen, allt levande är uppbyggt av fem element, specifika vibrationshastigheter.
I kroppen har vi också ett "elektriskt cirkulationssystem", där sker transporten av livsenergi till cellerna.

Vi har det lilla flödet som delar kroppen i två halvor, höger och vänster sida och i det systemet tar vi in den kosmiska energin (planetenergin). Om det kosmiska energiintaget blockeras skapar det störningar i kroppens sju chakran, vilka ligger i linje med det lilla flödet.
Varje chakra har sin färg, form och vibration. Det finns sju chakran, sju färger i regnbågen och det finns sju personliga planeter (astrologiskt).

Vi har det stora kretsloppet, vilket består av tolv energibanor och de är kopplade till zodiakens tolv stjärntecken. Varje energibana påverkar ett organsystem.

FÄRGVIBRATIONER

Färg är brutet ljus och en del av universums naturliga energi. Allt har en vibrationsfärg.
Vi upplever färgerna med olika intensitet, vi ser dem som fysiska fenomen, men som energi verkar färgerna på alla nivåer - mentalt- känslomässigt-fysiskt-andligt. Färgernas påverkan är inte enbart begränsat till det fysiska, synskadade är lika mottagliga för färgernas energi som seende. Även på färgblinda har färgerna sin unika påverkan på kroppen.

Varje färg har sina speciella egenskaper och sitt sätt att påverka oss. Färgerna vi klär oss i säger något om vår sinnesstämning.
Färgerna påverkar oss fysiskt, t ex höjer rött blodtrycket medan blått får det att gå ner. Färgerna påverkar oss mentalt, t ex tycker vi att ett rött rum är mindre än ett blått. Färgerna påverkar våra känslor, t ex rött väcker upphetsning och blått ger oss ro.
Färgerna som vi omger oss med i vår dagliga miljö, hem och arbetsplats, är också mycket viktigt för vår hälsa, t ex ger matplatsen i grönt och orangegult en fridfull plats och matglädje. Blått i sovrummet ger svalka och bra sömn, rosa i fängelseceller gör våldsamma fångar lugnare. Kommersiella företag använder färgernas påverkan för att sälja sina produkter.

Människan har inte bara den fysiska synliga kroppen, utan även ett energifält som bildar ett skyddshölje mellan kroppen och omvärlden, det energifältet kallas aura. Energifältet vibrerar i regnbågens sju färger och där speglas även vårt hälsotillstånd. Normalt pulserar auran omkring oss, men den kan stagnera och missfärgas om det uppstår en känslomässig eller fysisk obalans hos oss.

Aurans uppbyggnad är följande: Allra närmast kroppen vibrerar en vit kontur som följer kroppen, det är oftast den man ser först när man börjar förnimma auran. Den första färgen är den röda, som är kopplad till rotchakrat, den andra färgen är orange, den är kopplad till sakralchakrat, den tredje färgen är gul, den är kopplad till solarplexus. Den fjärde färgen är grön, den är kopplad till hjärtchakrat. Den femte färgen är blå, den är kopplad till halschakrat. Den sjätte färgen är indigo, den är kopplad till pannchakrat. Den sjunde färgen är violett, den är knyten till kronchakrat. Det finns sedan mellanfärger, t ex grönt och blått som är turkos, rött och violett som blir magenta. Magenta och vitt är färger som associeras med ett chakra som ligger utanför vår aura det åttonde chakrat. I vitt och magenta finns spektrets alla färger.

Sjukdomar beror på störningar i organens energifält. Det är genom att korrigera svängningstalet hos ett sjukt organs energifält till det normala som ett verkligt botande och återupprättande av funktionsduglighet kan äga rum.