Fodermedel från lantbruket

Animaliska biprodukter

Att använda animaliska biprodukter till livsmedelsproducerande djur är i dag förbjudet som ett led i bekämpningen av TSE (transmissibel spongiform encefalopati) och sjukdomar som BSE (bovin spongiform encefalopati).

Undantagna är fiskmjöl, mjölkprodukter, gelatin, hydrolyserat protein och benmjöl som processats på ett särskilt sätt.

Som en indikator på att förbudet efterlevs i praktiken kontrolleras att benfragment inte finns i fodret. På sikt kan det komma lättnader i lagstiftningen beroende på TSE-status i de olika medlemsländerna, men det är inte nära förestående (pers. komm., Kjell Larsson, Svenska Lantmännen). 

Näringssammansättningen hos slaktbiprodukter varierar med de ingående råvarorna, men tillför en del aminosyror.

Att kunna använda slaktbiprodukter under ordnade former till enkelmagade djur rimmar väl med kretsloppstanken.

Hydrolys

Hydrolys är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

 Att något är hydrolyserat betyder att det är sönderdelat med hjälp av vatten. Motsatsen till hydrolys är kondensation. I proteinfallet använder man enzymer för att hydrolysera och på så sätt bryta ner proteinet till mindre delar för ett snabbare upptag.

2022-06-08 12:01