Ortomolekylär behandling i mikrodoser

Vid tillverkningen av våra produkter arbetar vi efter den ekologiska ortomolekylära principen. 

Inom den ortomolekylära tillverkningen strävar man efter att återskapa en ekologisk miljö som stimulerar kroppens celler att producera energi. Vi framställer fodertillskotten efter den ortomolekylära principen. Ortomolekylär = det som består av eller utnyttjar de rätta molekylerna (orto=det riktiga, det korrekta). Ortomolekylär kan vara både små och stora molekyler.

Ortomolekylär behandling är: Ekologisk behandling med naturligt förekommande ämnen, t ex vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, essentiella fettsyror och hormoner. Man strävar efter att på cellulär nivå återskapa en frisk miljö för att skydda cellen och dess funktion. Detta för att förebygga och behandla sjukdom och stimulerar kroppens egen förmåga att läka.

Vi behandlar med vitaminer, mineraler, aminosyror och essentiella fettsyror. Vi använder oss av mikrodoser för att vår erfarenhet har visat att det är kraftfullast och ger bäst resultat.

Vi tillverkar i dag framtidens vitaminer och mineraler enligt den nya forskningen gällande de små doserna. För att förmedla information så behöver man ju ingen stor bärande massa, det visar ju dagens informationsteknik.

Cellnäring.

När vi har utvecklat det näringsbalanserande Minesyl till hästar har vi gått tillväga så att näringsämnena är fullständigt assimilerbara och kan användas till 100 % av kroppens celler.

Cellen

För att på rätt sätt kunna förmedla hur Minesyl fungerar vill vi först berätta hur cellen fungerar. Cellen är den levande organismens grundelement och bygger i olika former upp kroppens vävnader och organ.

Cellkärnan är omgiven av ett poröst membran och genom detta sker ett konstant utbyte av kalium– och natriumjoner mellan vätskan inuti cellen och vätskan utanför cellen. Den här processen är ett viktigt led i ämnesomsättningen och för att tillföra cellerna de näringsämnen dom behöver för att kunna fullgöra sina många viktiga funktioner.

Varje cell kan betraktas som en sändare och en mottagare och den upprätthåller en ständig kommunikation mellan sig men varje cell är också en livsenhet i sig. Elektricitet och magnetism är två fundamentala principer som håller cellen levande och varje cell har sin individuella vibrationsfrekvens.

På samma sätt som varje enskild cell har sin frekvens så har de olika grupperna av celler som bildar vävnader och organ tillsammans en frekvens som är speciell för denna vävnad eller detta organ. Magens celler har samma frekvens hos varje häst men en helt annan frekvens än hos t ex en tarmcell.

När en cell eller en cellgrupp kommer i obalans (blir sjuk) ändras vibrationsfrekvenserna och det uppstår störningar i funktionen hos det organsystem som drabbas. Detta leder till mer eller mindre allvarliga sjukdomar.

Cellerna drabbas av närings- och syrebrist, avfallsprodukterna lagras och förgiftning uppstår.

Sjuka cellers vibrationsfrekvens kan påverkas och ändras tillbaka till det normala genom att man tillför vibrationsessenser med den friska cellens  frekvens.

Ju friskar och vitalare en cell eller cellgrupp är desto bättre kan den motstå angrepp av andra element som t ex virus och bakterier.

Balans

När vi har tillverkat Minesyl och de övriga produkterna har vi utgått från att det naturliga tillståndet för hästen är att vara frisk. Produkterna fungerar naturligt balanserande och kan kommunicera med kroppens celler på dess eget språk och förflytta livskraftens energi in i den fysiska formen.

Kraften i produkterna ligger inte i själva substansen utan i dess elektromagnetiska mönster och det är ett välkänt faktum att ju mindre av de ämnen som ingår desto större är mönstrets energi.

Naturens Alkemister

Växterna är naturens alkemister, de utvinner grundämnen ur jorden, tar kol ur luften, gör kolkedjor och framställer på så vis vitaminer, aminosyror och fettsyror. 

När grundämnena i jorden sugs upp av växtrötterna omvandlas de till ytterst små mikropartiklar och i den formen är mineralerna ogiftiga och assimileras utan problem av cellerna.

Det är bara att konstatera att växterna, från det största träd till det minsta grässtrå, har vetskap om den alkemiska hemligheten, nämligen att omvandla ett element till ett annat.

I vår framställning av vitaminer och mineraler har vi tagit tillvara växternas intelligens.

Smått har aldrig varit större

Även inom den traditionella forskningen upptäcker man hur betydelsefullt "det lilla” är. Inom nanoteknologin, Nano betyder miljarddel vilket är lika med 0,000001 millimeter, ser man stora möjligheter med de små mängderna. Även inom medicin och biologi ser nanovetenskapen många nya möjligheter. 

Ortomolekylär

Inom den ortomolekylära tillverkningen strävar man efter att återskapa en ekologisk miljö som stimulerar kroppens celler att producera energi. Vi framställer fodertillskotten efter den ortomolekylära principen. Ortomolekylär = det som består av eller utnyttjar de rätta molekylerna (orto=det riktiga, det korrekta). Ortomolekylär kan vara både små och stora molekyler.

Pionjärer

Det är alltid en mödosam kamp när man vill föra fram ett nytt sätt att tänka. Svårigheten ligger i att vi, som pionjärer, måste ändra en allmänt grundad uppfattning om näringsämnen. Denna uppfattning, som till stor del är baserad på en väletablerad inmatning av allehanda reklam, är förankrad i stora och mäktiga ekonomiska intressen.

”Experter” blir upprörda när amatörer börjar opponera sig och nya idéer har oftast ingen genomslagskraft förrän ett stort antal människor börjar vakna upp.

2022-06-11 15:21