Varför ökar Allergier

Det kommer mycket förfrågningar om allergier och här skall vi belysa några tänkbara orsaker till den kraftiga ökningen av allergiker.

Sverige har den högsta frekvensen av kända celiakifall (glutenallergi) i världen. När man började sätta till vetegluten i svensk mjölmat och barnvälling så ökade glutenintolerans kraftigt. Vetegluten är en restsubstans som uppstår när man framställer glutenfritt mjöl.Vetegluten tillsätts för att degen bättre ska passa bageriernas maskiner och mjölindustrins ekonomiska intressen. Gluten är ett limartat och bildar täta skikt som gör att degen blir lättare att baka. Något positivt näringsvärde har inte tillsatsen, men man kan misstänka att den har ett negativt värde för folkhälsan.

Lactosintolerans (mjölkallergi), en reaktion på överdrivet intag av mjölk. Bakgrunden till det är flera bl. a passar den inte vårt matsmältningssystem.

Mikrobiell tillväxt i huskonstruktioner är känt sedan lång tid tillbaka. Mikroorganismerna dvs svamp och bakterier producerar via sin ämnesomsättning en rad flyktiga kolväten, bl a omfattande högre alkoholer, ketoner och organiska syror, Flertalet av dessa föreningar penetrerar med lätthet de flesta material, t o m diffusionsspärrar. Vid fuktskador i byggnadskonstruktioner sker med tiden en tillväxt av mögel och bakterier vilket verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka allergier. En ökad förekomst av kvalster i inomhusmiljön har också konstaterats. Detta har troligen en följd av nya byggnadskonstruktioner, där en ökad grad av isolering i kombination med minskad ventilation har skapat gynnsamma betingelser för överlevnad och förökning av husdammskvalster. I dag saknas i Sverige riktlinjer och gränsvärden vad gäller högsta acceptabla halt av mikroorganismer i icke industriell inomhusmiljö.

En ganska ny upptäckt typ av överkänslighet för kemiska ämnen håller på att undersökas i USA. Symptomet kallas MCS och kan översättas med flerfaldig överkänslighet för kemikalier. Men en vanlig allmännpraktiserande läkare vet inte vad MCS är och det pågår en debatt om det verkligen finns.

Onaturliga levnadsvanor, mental obalans, felaktig näring, stress, intag av syntetiska läkemedel, vaccinationer mm påverkar vårt immunförsvar negativt. Om den inre miljön är i obalans påverkas vi starkare av den yttre miljöns obalans. Följden blir bl a allergier.

2022-06-06 01:27