ASEA - Cellnäring

Mitokondrier är cellens energifabriker. I dem omvandlas näring från maten vi äter och syre från luften vi andas, till energi i en form som kroppens celler kan använda. Om mitokondrierna inte fungerar som de ska kan det ge symtom från i stort sett hela kroppen. Framförallt påverkas delar som kräver mycket energi, som muskler och hjärnan.

Informativ och kort förklaring till cellernas energiproduktion

Din ASEA återförsäljare

Kroppens funktioner

Vi har arbetat fram våra alldeles egna unika produkter och det finns en tanke bakom dem. Med våra produkter så jobbar vi med cellnäring - energimedicin - vibrationsmedicin eller vad man väljer att kalla det. De olika näringsämnena som är fördelad i små partiklar blir elektriskt laddade i tillverkningsprocessen och jobbar i cellernas energiförsörjning. Elektricitet och magnetism är två fundamentala principer som håller cellen levande.

CELLEN

Under min fyraåriga utbildning på Naturmedicinska Fackskolan läste vi bland annat cytologi och histologi, ämnen som verkligen fick mig att förstå vad smått allt i kroppen egentligen är. En vuxen människa består av cirka 100 000 miljarder celler som tillsammans bygger upp vävnader och organ.

För att kunna förklara hur våra produkter fungerar måste jag berätta lite om cellernas funktion. Varje cell kan betraktas som en sändare och en mottagare och de upprätthåller en ständig kommunikation mellan sig, men varje cell är också en livsenhet i sig. Elektricitet och magnetism är två fundamentala principer som håller cellen levande och varje cell har sin individuella vibrationsfrekvens.

På samma sätt som varje enskild cell har sin vibrationsfrekvens så har också de olika grupperna av celler som bildar vävnader och organ tillsammans en vibrationsfrekvens som är speciell för den vävnaden eller det organet. Det innebär att cellgrupper med samma vibrationsfrekvens binds samman. Magens celler har till exempel samma vibrationsfrekvens hos varje individ men en helt annan vibrationsfrekvens än hos en tarmcell.

Cellkärnan är omgiven av ett poröst membran och genom detta sker ett konstant utbyte av kalium- och natriumjoner mellan vätskan inuti cellen och vätskan utanför cellen. Den här processen är ett viktigt led i ämnesomsättningen och för att tillföra cellerna de näringsämnen dom behöver för att kunna fullgöra sina många viktiga funktioner.

SYRE och NÄRINGSÄMNEN

Cellerna behöver syre och näringsämnen vilket de normalt sett borde få från kosten. Dagens kost och även djurfoder är fattigt på de vitala näringsämnena. Det som fattas är oftast vitamin- och mineralämnen. Vitaminerna försvinner till stor del i samband med upphettning under tillredning av mat eller foder och mineralhalterna är känsliga för jordmånen på grund av att den rovdrift som förekommer utarmar jordarna.

Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga för att kroppen skall fungera normalt. Vitaminerna har bland annat till uppgift att assistera enzymerna som bildas i cellerna i många livsviktiga kemiska processer. Vitaminerna förbrukas hela tiden och kräver kontinuerlig ersättning.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att vitaminer och mineraler är näringsämnen, inte några kroppsfrämmande kemikalier. Men även ett kroppseget ämne kan vara förgiftande i stora doser.

Vitaminer kan inte tas upp utan hjälp av mineraler. Både vitaminer och mineraler fungerar bäst om dom samtidigt finns närvarande i kroppen där de utför ett komplicerat samarbete. Om endast en substans saknas innebär det att hela lagarbetet blir lidande. Men alla näringsämnen måste omvandlas till mikrostorlek av kroppen innan de kan användas som cellnäring.

Ju friskare och vitalare en cell är desto bättre kan den motstå angrepp av andra element som virus, svamp och bakterier. Om en cellgrupp kommer i obalans ändras vibrationsfrekvenserna och det uppstår störningar i funktionen hos det organsystem som drabbats. Detta leder så småningom till mer eller mindre allvarliga sjukdomar. När organet väl blivit sjukt har cellerna redan drabbats av närings- och syrebrist, det innebär att avfallsprodukterna lagras med följd av att förgiftning och sjukdomar uppstår.

Friska celler bryter ner kolhydraterna till glukos som sedan lagras i kroppen. När cellerna behöver energi bryter de ner glukosen i en serie kemiska reaktioner där syre behövs i slutsteget. Energi utvinns och lagras i form av ATP, som är cellens energimolekyl. Tillförseln av näringsämnen ger energi även till att avlägsna avfallsprodukter. Ju friskare och vitalare en cell är desto bättre kan den motstå angrepp av andra element som t ex virus och bakterier.

När en cell eller cellgrupp kommer i obalans ändras vibrationsfrekvenserna och det uppstår störningar i funktionerna hos det organsystem som drabbats. Detta leder så småningom till mer eller mindre allvarliga sjukdomar.

Cellerna drabbas av närings- och syrebrist, avfallsprodukterna lagras och förgiftning uppstår.

Sjuka cellers vibrationsfrekvens kan påverkas och ändras tillbaka till det normala genom att man tillför vibrationsessenser med den friska cellens frekvens.

PRODUKTERNA

När vi har tillverkat våra produkter har vi utgått ifrån att det naturliga tillståndet för en individ är att vara frisk. Därför har våra produkter skapats för att stimulera kroppens egen läkande förmåga. En kropp strävar alltid efter balans.

Vi har en serie medel vilkas syfte är att kommunicera med kroppens celler, att komma till tals med dem på kroppens eget språk och förflytta livskraftens energi in i den fysiska formen.

En vibrationsessens innehåller en form av medvetande, en signatur från t ex en mineral eller en ört, som sedan ger struktur till den massa som fungerar som bärare av information. Vi har av flera orsaker valt laktospulver som den bärande massan för våra essenser, laktosen går snabbt ut i blodet och för på så sätt ut essenserna direkt till cellerna.

Den lilla mängd laktos man får genom produkterna orsakar inte några problem i tarmfloran, laktosen "matar" i stället tarmens mikroorganismer.

Vi kan jämföra sättet att förmedla information till cellerna med dagens informationsteknik t ex CD och minnesstickan till en dator och vilken enorm mängd information det ryms där och hur snabbt den når dig.

Vi har använt vibrationsessenser även när gäller framtag av vitaminer och mineraler på grund av att kroppens celler inte kan tillgodogöra sig tillskott i makroformat. Anledningen är att dessa tillskotts positiva elektriska laddningar gör det ytterst svårt för kroppen att bryta ner de stora molekylerna för assimilering och skapar på grund av sin giftighet stora belastningar, med många olika störningar i energiflödena.

Våra produkter är svensktillverkade och håller högsta kvalitet på råvarorna. Vi använder samma basmaterial för produkter till människor och djur. Vi ger inte djuren något som vi inte kan äta själva.

Det förekommer ingen skövling av naturen när råvarorna skördas och idén med tillverkningsprocessen är att vibrationsessenserna kan strös ut i naturen och återabsorberas i kretsgången.

Vi tillverkar produkterna som vibrationsessenser och kraften hos en vibrationsessens ligger inte i själva substansen utan i dess elektromagnetiska mönster och ju mindra av ämnet som ingår desto större är mönstrets energi.